Condicions d'ús


CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, FEDERACIÓ CATALANA DE VELA (d’ara endavant FCV) informa a l'Usuari del lloc Web https://www.vela.cat/ que l'accés, navegació i utilització del mateix implica l'acceptació expressa de tots els termes inclosos en les presents Condicions d'Ús i el seu compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi aquesta web, així com les xarxes socials, entre elles Twitter i Facebook.

La finalitat de la seu corporativa de FCV consisteix a fer més proper a la ciutadania l’esport i a fomentar l'accés de les entitats i particulars que formen part de l'àmbit de competència de FCV i, en general, de les persones interessades a la informació diversa sobre aquests serveis.

 

Per a complir aquesta finalitat, la nostra seu electrònica inclou informació sobre normativa, publicacions, així com informació d'actualitat i sobre activitats en què participa FCV, entre altres qüestions. Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de FCV, que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

 

IDENTIFICACIÓ

Denominació social: FEDERACIÓ CATALANA DE VELA

Denominació comercial: FCV

CIF: Q-5856227-C

Telèfon: 93 224 39 00

Seu social: Moll de Gregal, 33 08005 Barcelona,

Inscrita amb el nº 1772 del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya

Correu Electrònic: info@vela.cat

 

Pàgina Web: (En endavant el Web): https://www.vela.cat/

 

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents Condicions d'Ús i Política de Privacitat tenen per objecte regular l'accés, la navegació i la utilització del web per l'Usuari, sense perjudici del dret que FCV es reserva a modificar-les.

L'accés, la navegació i la utilització dels continguts del Web per part de l'Usuari després de l'entrada en vigor de les Condicions modificades suposen l'acceptació de les mateixes.

A l'efecte d'interpretació, entenem que una persona passa a ser Usuari del Web en el moment en què aquest accedeix, navega i/o utilitza els continguts del web i accepta les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat establertes.

El lloc web de FCV proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

a) la veracitat i licitud de les  informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per FCV per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel Web.

b) L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per FCV en contravenció a allò que es disposa en les presents Condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera  puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc Web.

 

RESPONSABILITATS

En aplicació del que disposa la legislació vigent, FCV treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

 

En aquest sentit FCV es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

 

FCV no es fa responsable de:

1. Inadequat funcionament i / o errors del Web si està motivat per tasques de manteniment, a incidències, a un defectuós funcionament del terminal o la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes indispensables per fer ús del servei.

2. Virus i/o altres components nocius en el Web o en el servidor que l’alimenta.

3. Danys que es generi a l'usuari en cas d'impossibilitat de prestar el servei a causa de supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a FCV.

4. Perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions d'ús que FCV estableix en el Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Web.

5. Informació publicada en el seu Web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FCV declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Web i reduir al mínim els errors de sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

FCV adoptarà les mesures oportunes per assegurar una resposta ràpida, sense responsabilitzar-se pels retards que siguin deguts als serveis de telecomunicacions.

Així mateix, FCV no es fa responsable de la informació emmagatzemada en blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar informació en el seu web.

 

REGLES D'ACCÉS I ÚS DELS CONTINGUTS

En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

1. Obtenir els continguts facilitats al Web per mitjans il·lícits, fraudulents, robatori o plagi.

2. Utilitzar algun dels serveis i continguts que FCV posa a la seva disposició, amb finalitats il·lícites.

3. Realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'activitat normal del web o a l'ordinador d'un tercer.

4. Utilitza el Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

5. Accedir sense autorització a qualsevol secció del Web, a altres sistemes o xarxes connectades, a cap servidor de FCV, ni als serveis oferts a través del web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

En el cas que l'Usuari causi danys a tercers, per fer ús de qualsevol servei i contingut facilitats a través del web, exonera expressament a FCV, de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada. A aquests efectes, l'Usuari assumirà la responsabilitat exclusiva que pogués derivar-se.

FCV es reserva el dret d'exercici de les accions legals oportunes en cas d'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l'Usuari.

 

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

FCV no controla els continguts, ni les condicions d'ús ni la Política de Privacitat dels webs de tercers.

Així mateix, FCV no serà responsable de la disponibilitat d'aquests webs i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o servei oferts en aquestes.

L'Usuari accepta que FCV no serà responsable de les pèrdues o danys en que l'Usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats Web.

D'altra banda, l'Usuari que vulgui introduir enllaços al Web de FCV des de la seva pròpia web estarà obligat a complir les següents condicions:

1. Ha d 'obtenir una autorització prèvia de FCV

2. L'enllaç únicament vincularà amb el Web a través de la seva adreça d'Internet.

3. Des del Web que realitzi l'enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre FCV

4. El Web que estableixi l'enllaç haurà d'observar la legalitat vigent i no podrà enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums.

En tot cas FCV es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç a aquest web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FCV és titular o compte amb les llicències corresponents sobre els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny del web, la marca, el nom comercial i els signes distintius. En particular, estan protegits pels drets d'autor, els logotips, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font de el Web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, fotografies, gràfics, així com qualsevol altre contingut del Web relatiu als serveis, continguts i / o eines facilitades per FCV.

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Web per part de l'Usuari implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial d'aquests drets per part de FCV.

L'usuari podrà visualitzar, imprimir i copiar els continguts d'aquest Web per al seu ús privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o l'exercici dels drets d'explotació: reproducció, distribució, comunicació pública, posada de disposició i transformació, de la totalitat o part dels continguts inclosos en el Web, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de FCV.

FCV explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel•lectual.

No s'autoritza en cap cas:

 

FCV es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel•lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel•lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de FCV poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

 

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

FCV es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega de contingut i / o ús de serveis del Web, amb o sense prèvia notificació, sense que hi hagi la possibilitat de l'Usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present web, s'aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de totes les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Última versió: octubre 2020